f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จิตอาสา วันคล้ายวันสวรรคต
ลงวันที่ 13/10/2563

  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ โดยหมวดทางหลวงโชคชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.บึงทะเล ตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา


'