f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จิตอาสา วันคล้ายพระราชสมภพ ร.4
ลงวันที่ 16/10/2563

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ โดยหมวดทางหลวงโชคชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)
ณ. วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา


'