f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมชี้แจงโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทางคู่ขนาน) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย- หนองมัน

  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทางคู่ขนาน) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย- หนองมัน ระหว่าง กม.70+205 - กม.72+275 และ กม.72+975 - กม.76+000 และมี ผู้แทนกรมทางหลวง, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้         โดยมีว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภอ (รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองบุญมาก) เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุม เทศบาลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา         ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
title
ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค – หนองสนวน

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค – หนองสนวน โดยมี ผู้แทนกรมทางหลวง, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งทางหลวงสายนี้ เป็นเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณการจราจรและมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมาก คันทางเดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจร เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งผลทำให้การจราจรมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
title
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 และ24 งานขยาย 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางคู่ขนาน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายช่องทางจราจรและปรับปรุงเส้นทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง -กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ และมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี และตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 4 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 : ดำเนินการขยายช่องทางจราจรจากเดิม 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวง ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม. ที่ 47+100 - กม.49+313 ระยะทาง 2.213 กิโลเมตร ใช้งบประมาณปี 2565 วงเงินค่าก่อสร้าง 60 ล้านบาท รูปแบบ การก่อสร้างขยายช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบ SINGLE SLOPE BARRIER (SSB) และก่อสร้างผิวทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 งานขยาย 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงสายบ้านโคกกรวด - บ้านหนองสนวน ระหว่าง กม. ที่ 66+331 - กม.80+000 และ กม. ที่ 92+555 - กม.102+000 ระยะทางรวม 23.114 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 980 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอเงินกู้ปี 2565 3. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางคู่ขนาน ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม. ที่ 70+205 - กม.72+275 และ กม. ที่ 72+975 - กม.76+000 ระยะทางรวม 5.095 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 74 ล้านบาท ใช้งบประมาณปี 2565 รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางคู่ขนานกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างผิวทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต โดยก่อสร้างแยกออกจากทางจราจรหลักด้านขวาทาง ระยะห่างประมาณ 14.50 เมตร และก่อสร้างจุดเข้าออกระหว่างทางคู่ขนานกับทางหลวงสายหลักเป็นระยะ ๆ 4. โครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่และงานขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 กม. ที่ 70+205 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2298 กม. ที่ 0+000 (แยกแหลมทอง) ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 40 ล้านบาท โดย ทล. (เสนอของบประมาณปี 2566)