f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,919 ต้น) 10/07/2564 3 นร.39/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 12 ระหว่าง กม.89+004 - กม.90+300 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) 15/01/2564 3 นร.16/2564 ลว. 15 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.16+000 - 32+998 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน) 15/01/2564 3 นร.15/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 11 ระหว่าง กม.25+446 - กม.28+787 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 19/01/2564 3 นร.24/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+145 - กม.39+577 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 179 ต้น) 19/01/2564 3 นร.30/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 7 ระหว่าง กม.15+326 - กม.15+434, กม.29+271 - กม.29+631 และ กม.34+772 - กม.35+478 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 37 ต้น) 19/01/2564 3 นร.27/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.24+474 - กม.25+480 LT., RT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 19/01/2564 3 นร.26/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+906 - กม.11+734 และ กม.14+786 - กม.15+290 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 19/01/2564 3 นร.23/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม. 33+259 - กม.35+759 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+000 – กม.62+000 (เป็นแห่ง ๆ) 14/01/2564 3 นร.8/2564 ลว.14 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง – สระมะค่า ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 15/01/2564 3 นร.17/2564 ลว. 15 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 020๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+460 - กม.61+810 ระยะทาง 0.350 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 11,177 ตร.ม. 18/01/2564 3นร.21/2564 วันที่ 18 ม.ค. 64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 13 ระหว่าง กม.26+050 - กม.26+194 LT. และ กม.46+700 - กม.48+975 LT., RT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 19/01/2564 3 นร.25/2564 ลว. 19 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.271+000 - กม.275+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 13/01/2564 3 นร.7/2564 ลว. 13 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย – หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.53+600 – กม.54+612 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 15/01/2564 3 นร.9/2564 ลว.15 ม.ค.64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.59+880 - กม.60+350 ระยะทาง 0.470 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 12,908 ตร.ม. 18/01/2564 3นร.20/2564 วันที่ 18 ม.ค. 64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ