f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,919 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๖๐ ระยะทาง ๒.๐๖๐ กม. ปริมาณงาน ๑๘,๕๔๐ ตร.ม. ยกเลิกแผน
3 14/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2365 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.8+290 - กม.10+200 ระยะทาง 1.910 กม. ปริมาณงาน 17,190 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+900 ระยะทาง 1.900 กม. ปริมาณงาน 17,100 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 04/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๖๐ ระยะทาง ๒.๐๖๐ กม. ปริมาณงาน ๑๘,๕๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+145 - กม.39+577 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 179 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม. 33+259 - กม.35+759 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+000 – กม.62+000 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+460 - กม.61+810 ระยะทาง 0.350 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 11,177 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 12 ระหว่าง กม.89+004 - กม.90+300 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง – สระมะค่า ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 85 รายการ