f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 614/60/67/139 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 614/60/67/117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 614/35/66/379 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.5+200 - กม.6+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2566 3นร.60/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวง 2421 ตอนสี่แยกลำพระเพลิง-กระโทก ระหว่างกม.45+555-46+627และกม.47+261-48+327 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2566 3นร.59/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 5 ระหว่าง กม.61+110 - กม.61+830 RT. และ กม.61+110 - กม.61+866 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.17/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 17 ระหว่าง กม.81+059 - กม.81+815 LT. และ กม.81+059 - กม.81+779 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.57/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 6 ระหว่าง กม.61+866 - กม.62+622 RT. และ กม.61+902 - กม.62+622 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.52/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 13 ระหว่าง กม.70+760 - กม.71+372 LT., กม.76+991 - กม.77+387 LT. และ กม.76+991 - กม.77+423 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.55/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 14 ระหว่าง กม.77+423 - กม.77+711 LT., กม.77+459 - กม.77+711 RT., กม.78+576 - กม.78+972 LT.,RT. และ กม.79+475 - กม.79+511 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น 25/10/2565 3นร.39/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 7 ระหว่าง กม.62+658 - กม.62+766 LT.,RT., กม.63+236 - กม.63+812 RT. และ กม.63+236 - กม.63+848 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.35/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 16 ระหว่าง กม.80+267 - กม.81+023 RT. และ กม.80+303 - กม.81+023 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.56/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 15 ระหว่าง กม.79+475 - กม.80+231 RT. และ กม.79+547 - กม.80+267 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.34/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.11+608 - กม.12+328 RT. และ กม.11+644 - กม.12+364 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 25/10/2565 3นร.25/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 12 ระหว่าง กม.68+932 - กม.69+508 LT,.RT. และ กม.70+436 - กม.70+724 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/10/2565 3นร.38/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 192 รายการ