วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุไฟฟ้าชำรุด จำนวน 19 รายการ 24/07/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 3.1/3/2040 ลว.18 ส.ค.2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 42 รายการ 24/07/2563 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 3.1/3/2039 ลว.18 ส.ค.2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 42 รายการ 01/07/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ 20/05/2563 คค.06058/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหลุมเงิน (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่ กม.255+050 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 3 นร.52/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบุญมาก (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ที่ กม.72+080 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 3 นร.53/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโชคชัย (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ที่ กม.19+860 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 16/04/2563 3 นร.51/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 3 นร.45/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.226+428 - กม.226+615 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2563 3นร.48/2563 ลว. 5/05/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.9+514-กม.10+850 (โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก) ผลผลิต 1 แห่ง 07/04/2563 3 นร.47/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.59+031- กม.59+895 LT. และ กม.58+995 - กม.59+895 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 07/04/2563 3 นร.50/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.56+117- กม.57+017 LT. และ กม.56+117 - กม.56+981 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 07/04/2563 3 นร.49/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง บริเวณ กม.๒๓๗+๒๑๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 3นร.38/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบุญมาก (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ที่ กม.72+080 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 คค 06058/พ.1E/33/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหลุมเงิน (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่ กม.255+050 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 คค 06058/พ.1E/32/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ