f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/07/2564 33,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 30/07/2564 50,744.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 29/07/2564 263,091.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/07/2564 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาผลิตและติดตั้ง งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.34+860 - กม.35+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2564 169,355.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมเปลี่ยนบู๊ซและสลับพร้อมอุปกรณ์ชุดยกดั๊ม รถหมายเลข 23-6121-97-4 จำนวน 1 คัน 22/07/2564 54,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2564 126,326.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนฝาท่อระบายนำ้ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง 3+852 - กม.4+150 LT. ปริมาณงาน 14 แห่ง 22/07/2564 202,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/07/2564 141,626.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/07/2564 16,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/07/2564 16,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 11,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 16/07/2564 214,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 6,012.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,295 รายการ