f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.63
ลงวันที่ 17/11/2563
 
นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 พร้อมรองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดฯ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.63 และติดตามผลความก้าวหน้างานต่างๆ พร้อมวางแผนงานให้สอดคล้องกับแผน/นโยบายการบริหารฯ

 


'