f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขและจัดการสาธารณูโภคกีดขวางงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 25/11/2563

นายไชยวิทย์  บุรสมบูรณ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3  จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขและจัดการสาธารณูปโภคที่กีดขวางงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพื้นที่รับผิดชอบแขวงฯ นครราชสีมาที่ 3  เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันทรัพย์สินด้านสาธารณูปโภคเสียหาย และช่วยสนับสนุนให้แผนงานโครงการฯ ของกรมทางหลวงแล้วเสร็จตามแผนงานโครงการฯ


'