f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เปิดสัญญาณไฟจราจร คนข้ามถนน
ลงวันที่ 08/03/2564
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น.
นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 พร้อมคณะ ร่วมเปิดสัญญาณไฟจราจร คนข้ามถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายพันธุ์เทพ สาตรา หัวหน้าหมวดทางหลวงครบุรี พร้อมตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง ได้สาธิตวิธีการใช้งาน ให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานกรมทางหลวง ณ. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บริเวณหน้าโรงเรียนครบุรี อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

'