f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค – หนองสนวน
ลงวันที่ 23/12/2564
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค – หนองสนวน โดยมี ผู้แทนกรมทางหลวง, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้
ซึ่งทางหลวงสายนี้ เป็นเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณการจราจรและมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมาก คันทางเดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจร เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งผลทำให้การจราจรมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 


'