f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมชี้แจงโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทางคู่ขนาน) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย- หนองมัน
ลงวันที่ 13/01/2565

 

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทางคู่ขนาน)
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย- หนองมัน ระหว่าง กม.70+205 - กม.72+275 และ กม.72+975 - กม.76+000
และมี ผู้แทนกรมทางหลวง, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ, ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้

        โดยมีว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภอ (รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองบุญมาก) เป็นประธานการประชุมฯ
ณ หอประชุม เทศบาลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

        ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


'