Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00น.สำนักงานทางหลวงที่10 (นครราชสีมา)จัดประชุมโดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่10 เป็นประธานที่ประชุมร่วมด้วยผู้บริหารส่วนฯ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ว่าด้วยเรื่องวาระต่างๆ อาทิ1.Time Line การบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.25642.รายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมของงาน ( TOR)3.แนวทางการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา4.แนวทางการจัดทำแผนรายประมาณการ5.เตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน (งบจังหวัด)(ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานทางหลวงที่10)